Appearing on Conan, Kevin Nealon said Eli Manning screwed with his iPhone | Bob's Blitz

Appearing on Conan, Kevin Nealon said Eli Manning screwed with his iPhone

在“ SNL 40 , ”凯文擦肘与萨拉·佩林,王子和恶作剧扮演曼宁兄弟的喜欢。 (Zài “SNL 40, ” kǎi wén cā zhǒu yǔ sà lā·pèi lín, wángzǐ hé èzuòjù bànyǎn màn níng xiōngdì de xǐhuān.)Follow us on Twitter for exclusive stories, Subscribe by Email, or Return home for Top sports news.